RODZAJE TŁUMACZEŃ

1. TŁUMACZENIA PISEMNE

TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE
Są to tłumaczenia tekstów dostarczonych lub wskazanych przez Klienta, opracowanych w dowolnej formie pisemnej. By dokonać rzetelnego tłumaczenia tłumacz powinien od początku pracy dysponować całym tekstem. Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. Nie wolno mu jednak "tworzyć nowego tekstu" poprzez dodawanie treści i znaczeń, które nie są zawarte w tekście oryginalnym. Nasze biuro tłumaczy wszelkiego rodzaju teksty (m.in. umowy, raporty, specyfikacje, oferty, analizy, memoranda inwestycyjne, prospekty emisyjne, dokumentacje techniczne, instrukcje oraz inne).


TŁUMACZENIA PISEMNE SPECJALISTYCZNE
Tłumaczenia specjalistyczne to w zasadzie tłumaczenia pisemne, wykonywane i rozliczane w ten sam sposób, z tym, że tekst jest specjalistyczny, dotyczy specyficznej tematyki (prawnej, technicznej, ekonomicznej, medycznej i posługuje się nazewnictwem charakterystycznym dla określonej dziedziny wiedzy). Język stosowany w takich tekstach jest znany określonej grupie zawodowej. Odnalezienie w słowniku danego słowa nie jest w żadnym razie wystarczające dla poprawnego tłumaczenia, potrzebna tu jest nie tylko doskonała znajomość języka obcego, ale także znajomość dziedziny, której tekst dotyczy. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby tekst specjalistyczny był tłumaczony przez specjalistę z danej dziedziny. Nie zawsze jednak jest to możliwe w takich wypadkach tłumacz korzysta z konsultacji specjalisty w danej dziedzinie, który nie zna wprawdzie języka, lecz potrafi pomóc w zrozumieniu problemu i w wyborze odpowiedniej terminologii. Niekiedy prosimy także Klienta o umożliwienie bezpłatnego skonsultowania tekstu z zatrudnionym tam specjalistą. Poczynania te mają na celu podniesienie jakości tłumaczenia. Tłumaczenia tego rodzaju są bardzo pracochłonne, wymagające wyższych kwalifikacji, a zatem powinny być odpowiednio droższe od tłumaczeń ogólnych. Nasze biuro tłumaczeń nie pobiera jednak dodatkowych opłat za wykonanie tłumaczeń specjalistycznych.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE
Tłumaczenie przysięgłe jest odmianą tłumaczenia pisemnego. Jego specyfika polega na tym, że tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale (pieczęcie, dopiski, odnośniki itp.) zgodnie z przepisami o tłumaczeniach przysięgłych, a każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, (czyli tłumacza uprawnionego do wykonywania tłumaczeń wymaganych często przez urzędy, sądy, policję, prokuraturę). Przykładami takich dokumentów są: akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, pełnomocnictwa i umowy, dyplomy i świadectwa szkolne - wszystkie one muszą być przetłumaczone i uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego.
Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych jest określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku i zgodnie z nim przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę rozliczeniową uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu lub rękopisu. Każda rozpoczęta strona liczy się za całą.
W przypadku tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę przyjmuje się, że strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków.

Dokumentem źródłowym dla tego rodzaju tłumaczeń są oryginały dokumentów, a jeśli Klient nie przekazuje do przetłumaczenia oryginału, lecz tylko kopię, musi to być wyraźnie stwierdzone w opisie zawartym w tłumaczeniu przysięgłym. Po zakończeniu tłumaczenia Klient otrzymuje z powrotem wszystkie oryginały dokumentów.

TŁUMACZENIA PRASOWE
Tłumaczenia prasowe dotyczą komunikatów giełdowych oraz wiadomości publikowanych w serwisach internetowych. Wyróżnikiem dobrych tłumaczeń komunikatów prasowych jest ich czytelność. Język mediów ma swoją specyfikę.

REDAKCJA I WERYFIKACJA TEKSTÓW
Zajmujemy się także redakcją i weryfikacją tekstów przetłumaczonych przez tłumaczy zewnętrznych. Proszę jednak pamiętać, że często wykonanie tłumaczenia od nowa jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Klienta i gwarantuje lepszą jakość niż weryfikacja.

2. TŁUMACZENIE USTNE:

TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE
Rodzaj tłumaczeń ustnych, często nazywany kabinowymi, mający największe zastosowanie na międzynarodowych konferencjach. Tłumacz znajdujący się w specjalnej kabinie, wyposażonej w sprzęt audio przekłada tekst w zasadzie równocześnie z wypowiedzią prelegenta. Uczestnicy słyszą tłumaczenie przez słuchawki. Tego rodzaju tłumaczenia wymagają od tłumacza maksymalnej umiejętności koncentracji i skupienia, dlatego właśnie tłumacze symultaniczni pracują przeważnie w parach. Jeśli pierwszemu z nich zaczyna pogarszać się koncentracja, natychmiast zastępuje go drugi. Jest to jedna z najtrudniejszych form sztuki translatorskiej.

TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE
Od tłumaczeń symultanicznych odróżnia je fakt, że tłumacz najpierw wysłuchuje całego zdania bądź kilku zdań wypowiadanego przez prelegenta, a następnie przekłada na inny język. Tłumaczenia takie wymagają dobrej pamięci. Nie wolno stracić sensu przekładanych zdań, jest to szczególnie trudne, gdy wypowiedź jest bardzo długa. Ten typ tłumaczenia stosuje się często na spotkaniach biznesowych, negocjacjach, konferencjach prasowych, kiedy w dialogu uczestniczą dwie strony.

"TŁUMACZENIE SZEPTANE"
Wykonywane jest dla jednej lub dwóch osób nieznających języka, którym posługuje się większość obecnych. Umożliwia się w ten sposób bierne uczestnictwo osób, którym się tłumaczy przebieg spotkania.


TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE USTNE
Tłumaczenia ustne mogą też być tłumaczeniami przysięgłymi. Mają one miejsce wszędzie tam, gdzie cudzoziemiec staje przed urzędnikiem państwowym np. u notariuszy, na policji, w sądach, urzędach stanu cywilnego.

Zaleca się dostarczenie tłumaczowi materiałów pomocniczych związanych z tematyką spotkania z takim wyprzedzeniem, aby miał on czas na odpowiednie przygotowanie się. Jeśli spotkanie ma miejsce poza siedzibą tłumacza lub Firmy zatrudniającej tłumacza, Klient pokrywa koszty przejazdu i pobytu tłumacza.